Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Niniejsza strona internetowa działająca w domenie forte.com.pl (dalej łącznie: „Portal”) jest obsługiwana przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000021840, o kapitale zakładowym 23 930 769 PLN w całości opłaconym, posiadającą NIP: 7590005082, REGON: 550398784 (dalej: „Spółka”).

Portal obejmuje takie serwisy jak:

Polityka Prywatności określa zasady:

Za pośrednictwem Portalu mogą być pozyskiwane dane osobowe od użytkowników m.in. w następujący sposób:

Zasady przetwarzania danych osobowych przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Szanując prawo do prywatności, osób których dane zostały pozyskane przez FARYKI MEBLI „FORTE” S.A. w zw. z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, informujemy, że dane te przetwarza są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania FABRYKI MEBLI ”FORTE” S.A. przedstawia zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”):

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Jeżeli kontaktujesz się z nami – obsługa zapytań:

– klientów lub potencjalnych klientów,

– o udzielenie pomocy materialnej,

w tym w ramach formularzy kontaktowych dostępnych na Portalu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas przygotowania i udzielenia odpowiedzi adresatom wiadomości. Nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub przygotowujesz się do jej zawarcia – zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Jeżeli jesteś pracownikiem, współpracownikiem naszego kontrahenta lub dostawcy i Twoje dane zostały nam udostępnione w związku z wykonywaniem umowy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze umowy.

Źródłem pozyskania danych jest wówczas Twój pracodawca.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Jeżeli chcesz złożyć reklamację albo zgłosić szkodę wyrządzoną przez produkt. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane są przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Jeżeli jesteś kandydatką / kandydatem do pracy i odpowiadasz na nasze ogłoszenie rekrutacyjne. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy jako administratorze danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza regulacje Kodeksu Pracy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacji rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów, chyba że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – wówczas okres ten będzie wynosił 1 rok od momentu zakończenia roku, w którym przekazane zostały dokumenty aplikacyjne.

Więcej na ten temat znajdziesz każdorazowo w treści ogłoszenia o pracę.

Jeżeli jesteś studentem i starasz się u nas o staż. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem albo współpracownikiem. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy jako administratorze danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza regulacje Kodeksu Pracy.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.

W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

Jeżeli odwiedzasz nasze social media, wchodzisz z nami w interakcje np. poprzez wysłanie wiadomości czy pozostawienie komentarza. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na komunikacji z użytkownikami portali społecznościowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obserwowania naszych portali społecznościowych, a w przypadku zadania pytania – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.

Jeżeli prowadzimy spór albo egzekwujemy należności. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Jeżeli wchodzisz na nasz teren tj. kontrola dostępu, w tym monitoring na terenie administratora danych w celach podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających na tym terenie i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie Administratora.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż rok czasu.

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera / prowadzimy wobec Ciebie działania marketingowe. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na działalności marketingowej – w tym wysyłanie newslettera.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli bierzesz udział w konkursach i akcjach promocyjnych, a także w organizowanych przez nas eventach. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu konkursów i akcji promocyjnych, a także organizacja eventów.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku konkursów i promocji, które podlegają rozliczeniom podatkowym.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. W zakresie realizacji obowiązków prawnych – 6 lat.

Jeżeli korzystasz z serwisu

– forte.com.pl

– posiadasz Konto Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

 

 

 

Logi serwera

Informacje o niektórych działaniach na Portalu są zapisywane w postaci logów na serwerze Spółki. Dane zbierane w ten sposób wykorzystywane są jedynie w celu administrowania Portalem.

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszym rozdziale nie pozwalają na identyfikację określonych osób.

Przeglądane treści identyfikowane są za pomocą adresów URL. Dopuszcza się również możliwość zapisu informacji o przeglądarce użytkownika, adresie IP oraz dacie i godzinie wejścia.

 

Pliki cookies

Szanujemy Twoją prywatność.

Portal korzysta z plików cookies. Szczegóły o używanych przez nas plikach cookies oraz zasadach ich używania znajdziesz poniżej.

Forte  przykłada  dużą wagę do kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Na naszym Portalu wykorzystujemy technologię, która pozwala nam w sposób bezpieczny zbierać informacje w celu ulepszenia naszych produktów oraz poprawy wydajności naszych witryn. Zebrane pliki cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich działań i preferencji, dzięki czemu nie musisz ich ponownie wprowadzać, gdy odwiedzasz nasze strony. Wykorzystujemy pliki cookies do różnych celów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dot. zasad wykorzystywania plików cookies.

 

Co to są pliki cookies? Jak nimi zarządzać?

Pliki cookies są to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. Pliki cookies spełniają wiele różnych funkcji, takich jak możliwość zapamiętywania Twoich preferencji, poprawę jakości korzystania ze strony internetowej oraz pomoc w oferowaniu najlepszych produktów.

 

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies:

Wchodząc na nasz Portal automatycznie instalowane są tylko pliki cookies niezbędne.

Do zainstalowania plików analitycznych lub marketingowych potrzebujemy Twojej dobrowolnej, uprzedniej zgody. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje plików cookies zmieniając ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub za pośrednictwem specjalnego panela.

 

Ustawienia preferencji plików cookies:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Ponadto możesz zmienić swoje preferencje plików cookies z poziomu naszej strony internetowej klikając w zakładkę „Ustawienia plików cookies”.

 

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego

 

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Serwis: www. forte.com.pl Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
CookieConsent Forte Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny 1 rok http Cookie

 

Serwis: https://company.forte.com.pl/ Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
CookieConsent Forte Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny 1 rok http Cookie
PHPSESSID Forte Zachowuje status sesji danego użytkownika. Do zakończenia sesji przeglądarki HTTP Cookie
t3D; tADe; tADu; TAE; tC ; tMQ; tnsApp; tPL; tTDe; tTDu; tTE; tTf Forte Ten plik cookie jest częścią pakietu plików cookie, które służą do dostarczania i prezentacji treści. Pliki te utrzymują prawidłowy stan czcionki, suwaków blogów/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny. Stałe HTML

 

Serwis: https://kariera.forte.com.pl/ Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
CookieConsent Forte Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny 1 rok HTTP
elementor Forte Używane w kontekście motywu WordPress witryny. Ten plik cookie umożliwia właścicielowi witryny wdrażanie lub zmianę treści witryny w czasie rzeczywistym. Stałe HTML
wordpress_test_cookie Forte Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. Do zakończenia sesji przeglądarki HTTP

 

Preferencje

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Serwis: https://company.forte.com.pl/ Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
pll_language Forte Zapis aktualnie wybranego języka. 1 rok HTTP

 

Statystyka

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Wszystkie serwisy Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_ga Google Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. 2 lata HTTP Cookie
_ga_# Google Wykorzystywany przez Google Analytics do zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika oraz dat pierwszej i ostatniej wizyty. 2 lata HTTP Cookie
_gat_# Google Używany przez Google Analytics do ograniczania prędkości żądań 1 dzień HTTP Cookie
_gid Google Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. 1 dzień HTTP Cookie
_fbp Facebook Rejestruje unikalny identyfikator do śledzenia wizyt na podstronach 3 miesiące HTTP Cookie

 

Marketing

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Serwis: company.forte.com.pl oraz forte.com.pl Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_fbp Forte Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 3 miesiące HTTP
ads/ga-audiences Google Używane przez Google AdWords do ponownego angażowania odwiedzających, którzy mają szanse na konwersję na klientów na podstawie ich zachowania w witrynach internetowych. Do zakończenia sesji przeglądarki Pixel
tr Facebook Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. Do zakończenia sesji przeglądarki Pixel

 

Piksele śledzące

Portal wykorzystuje także piksele śledzące.

Piksel to kod oprogramowania, pozwalający na osadzenie na stronie obiektu, zazwyczaj obrazka wielkości piksela, który daje możliwość śledzenia zachowania użytkowników na stronach internetowych, na których go rozmieszczono.

Optymalne działanie piksela może być połączone z wykorzystaniem plików cookies własnych (first party cookies) lub zewnętrznych (third-party cookies).

Po wyrażeniu odpowiedniej zgody przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem przechowującym piksela, dlatego przetwarzanie danych gromadzonych przez piksel odbywa się w ramach polityki ochrony danych partnera, który ww. serwerem administruje.

Ostatnia aktualizacja: [22.06.2023]