Akcjonariat
i dywidenda

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 930 769 PLN i dzieli się na 23 930 769 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda. Lista Akcjonariuszy FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. posiadających co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym, zgodnie z uzyskanymi zaświadczeniami od tych podmiotów.

Liczba posiadanych akcji (w szt.) Udział w kapitale akcyjnym (w %)
MaForm Holding AG 10 344 185 0
Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny 3 454 230 0
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 2 757 409 0
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1 809 945 0
Pozostali akcjonariusze 5 565 000 0
Razem 100%

Dywidendy

Rok Wynik finansowy Dywidenda % do zysku Dywidenda na akcję Dzień ustalenia prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2022/2023***** -104 837 399
2021 90 382 635 47 861 538 52,95% 2,00 12.09.2022 22.09.2022
2020 33 324 052 95 723 076 -**** 4,00 23.06.2021 05.07.2021
2019*** – 3 135 124
2018** – 2 534 311
2017* 54 405 170
2016 97 195 074 4 780 217 4,91% 0,20 25.05.2017 09.06.2017
2015 77 936 224 23 901 084 30,67% 1,00 25.05.2016 13.06.2016
2014 74 612 393 47 502 168 63,67% 2,00 27.05.2015 11.06.2015
2013 56 537 973 35 626 626 63,01% 1,50 25.06.2014 09.07.2014
2012 31 872 512 22 563 530 70,79% 0,95 18.06.2013 02.07.2013
2011 21 758 211 17 813 313 81,87% 0,75 19.07.2012 03.08.2012
2010 34 324 860 17 813 313 51,90% 0,75 19.07.2011 03.08.2011
2009 42 170 211 23 751 084 56,32% 1,00 19.07.2010 03.08.2010

* zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zysk został przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy

** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia strata została pokryta z kapitału zapasowego

*** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia strata została pokryta z kapitału zapasowego

**** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wypłatę dywidendy został przeznaczony zarówno zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020, jak również część kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki (w wysokości 62 399 024 zł)

***** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia strata została pokryta z kapitału rezerwowego