Podstawowe dane finansowe

Zmień walutę: Pobierz .XLS
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY W TYS. PLN II Q 2023 (07-09.2023) I Q 2023 (04-06.2023) V Q 2022 (01-03.2023)* IV Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 211 995 263 671 324 478 334 649 250 597
Zysk brutto ze sprzedazy 64 088 79 769 95 031 98 128 73 120
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 443 2 551 10 247 34 504 -1 057
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -27 466 5 605 5 813 38 316 -17 390
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej -71 431 1 302 -1 902 29 824 -17 240
Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) -2,98 0,05 -0,08 1,24 -0,72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 100 16 783 21 938 23 367 35 985
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 720 -18 430 -2 767 6 497 -3 480
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -42 600 11 059 -9 421 -26 015 -49 722
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -22 015 9 222 9 732 3 694 -16 962
Suma aktywów 1 418 657 1 530 036 1 496 103 1 481 119 1 493 897
Zobowiązania razem 580 474 599 972 614 105 623 024 744 644
Zobowiązania długoterminowe 141 189 108 504 284 202 310 693 416 458
Zobowiązania krótkoterminowe 439 285 491 468 329 903 312 331 328 186
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 836 092 927 945 879 877 855 752 746 900
Kapitał zakładowy 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 34,94 38,78 36,77 35,76 31,21
EBIT -14 443 2 551 10 247 34 504 -1 057
EBITDA -837 16 347 23 561 48 343 12 810
Marża brutto ze sprzedaży w % 30,2% 30,3% 29,3% 29,30% 29,2%
Rentowność sprzedaży netto % -33,7% 0,5% -0,6% 8,9% -6,9%
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/kapitał własny -8,5% 0,1% -0,2% 3,5% -2,3%
Rentowność majątku (ROA)  zysk netto/aktywa ogółem -5,0% 0,1% -0,1% 2,0% -1,2%
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY W TYS. PLN I H 2023 (04-09.2023) II H 2022 (01-06.2022) I H 2022 II H 2021 I H 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 475 666 585 246 688 698 718 311 608 598
Zysk brutto ze sprzedazy 143 857 171 248 241 669 285 166 258 157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 892 33 447 54 732 92 851 85 741
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -21 860 20 926 41 325 68 343 83 454
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej -70 127 12 584 76 960 48 686 62 143
Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) -2,93 0,53 3,20 2,04 2,59
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 882 59 352 -47 756 99 919 46 448
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 149 3 017 -19 763 -30 665 -8 635
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 541 -75 737 71 757 -96 521 -69 793
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -12 793 -13 268 4 293 -27 084 -32 356
Suma aktywów 1 418 657 1 481 119 1 541 495 1 437 464 1 439 243
Zobowiązania razem 580 474 623 024 750 244 642 621 664 494
Zobowiązania długoterminowe 141 189 310 693 410 820 319 022 320 414
Zobowiązania krótkoterminowe 439 285 312 331 339 424 323 599 344 080
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 836 092 855 752 788 930 792 215 772 089
Kapitał zakładowy 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 34,94 35,76 32,97 33,10 32,26
EBIT -11 892 33 447 54 732 92 851 85 741
EBITDA 15 510 61 153 82 421 120 117 113 160
Marża brutto ze sprzedaży w % 30,24% 29,26% 35,09% 39,70% 42,42%
Rentowność sprzedaży netto % -14,74% 2,15% 11,17% 6,78% 10,21%
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/kapitał własny -8,39% 1,47% 9,75% 6,15% 8,00%
Rentowność majątku (ROA)  zysk netto aktywa ogółem -4,94% 0,85% 4,99% 3,39% 4,30%
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY W TYS. PLN 15 m-cy 2022* 12 m-cy 2022 2021 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 1 598 422 1 273 944 1 326 909 1 160 007 1 176 618
Zysk brutto ze sprzedazy 507 948 412 917 543 323 474 384 423 412
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 426 88 179 178 592 142 327 84 237
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 68 064 62 251 151 797 83 362  75 541 
Zysk (strata) okresu 87 642 89 544 110 829 49 551 45 122
Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) 3,66 3,73 4,63 2,07 1,89
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 534 11 596 146 367 165 125 198 316
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 513 -16 746 -39 300 41 070 -24 618
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 401 -3 980 -166 314 -173 461 -165 551
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 757 -8 975 -59 440 33 634 7 829
Suma aktywów 1 496 103 1 481 119 1 437 464  1 471 965 1 571 021
Zobowiązania razem 614 105 623 024 642 621  675 755 789 819
Zobowiązania długoterminowe 284 202 310 693 319 022  322 797 252 854
Zobowiązania krótkoterminowe 329 903 312 331 323 599  352 958 536 965
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 879 877 855 752 792 215  793 647 781 185
Kapitał zakładowy 23 931 23 931 23 931  23 931 23 931
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 36,77 35,75 33,10 33,16 32,64
EBIT 98 426 88 179 178592 142 327 84 237
EBITDA 167 135 143 574 233277 198 124 141 311
Marża brutto ze sprzedaży w % 31,77% 32,41% 40,9% 40,9% 36,0%
Rentowność sprzedaży netto % 5,48% 7,03% 8,4% 4,3% 3,8%
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny 9,96% 10,46% 14,0% 6,2% 5,8%
Rentowność majątku (ROA)  zysk netto/ aktywa ogółem, 5,86% 6,05% 7,7% 3,4% 2,9%

*ZWZ Akcjonariuszy Fabryk Mebli „FORTE” S.A. w dniu 16.06.2021 r. podjęło uchwałę, na podstawie której zmieniono rok obrotowy i podatkowy, tak by docelowo trwał on od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. W konsekwencji tej decyzji rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2022 roku miał charakter przejściowy i trwał 15 miesięcy tj. do dnia 31 marca 2023 roku. VQ 2022 to okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 wynikający z przejściowego roku obrotowego trwającego 15 miesięcy.

Pierwszy docelowy rok obrotowy Grupy rozpoczął się 1 kwietnia 2023 roku i potrwa do 31 marca 2024 roku.

Raporty Bieżące

Raporty okresowe