Podstawowe dane finansowe

Zmień walutę: Pobierz .XLS
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY W TYS. PLN V Q 2022* IV Q 2022 III Q 2022 II Q 2022 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 324 478 334 649 250 597 333 132 355 566
Zysk brutto ze sprzedazy 95 031 98 128 73 120 117 007 124 662
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 247 34 504 -1 057 22 567 32 165
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 813 38 316 -17 390 12 175 29 150
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej -1 902 29 824 -17 240 8 547 68 413
Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) -0,08 1,24 -0,72 0,37 2,85
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 938 23 367 35 985 -25 204 -22 552
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 767 6 497 -3 480 -10 408 -9 355
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 421 -26 015 -49 722 22 311 49 446
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 732 3 694 -16 962 -13 246 17 539
Suma aktywów 1 496 103 1 481 119 1 493 897 1 541 495 1 540 627
Zobowiązania razem 614 105 623 024 744 644 750 245 700 622
Zobowiązania długoterminowe 284 202 310 693 416 458 410 820 397 454
Zobowiązania krótkoterminowe 329 903 312 331 328 186 339 425 303 167
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 879 877 855 752 746 900 788 930 837 390
Kapitał zakładowy 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 36,77 35,76 31,21 32,97 34,99
EBIT 10 247 34 504 -1 057 22 567 32 165
EBITDA 23 561 48 343 12 810 36 443 45 978
Marża brutto ze sprzedaży w % 29,3% 29,30% 29,2% 35,1% 35,1%
Rentowność sprzedaży netto % -0,6% 8,9% -6,9% 2,6% 19,2%
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny -0,2% 3,5% -2,3% 8,1% 8,1%
Rentowność majątku (ROA)  zysk netto/ aktywa ogółem, -0,1% 2,0% -1,2% 4,4% 4,4%
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY W TYS. PLN I H 2022 II H 2021 I H 2021 II H 2020 I H 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 688 698 718 311 608 598 729 217 430 790
Zysk brutto ze sprzedazy 241 669 285 166 258 157 307 966 166 418
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54 732 92 851 85 741 118 048 24 279
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 41 325 68 343 83 454 105 618 -22 256
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej 76 960 48 686 62 143 75 019 -25 468
Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) 3,22 2,03 2,60 3,13 -1,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -47 756 99 919 46 448 116 937 48 188
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 763 -30 665 -8 635 50 703 -9 633
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 71 757 -96 521 -69 793 -122 568 -50 893
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 293 -27 084 -32 356 45 720 -12 086
Suma aktywów 1 541 495 1 437 464 1 439 243 1 471 965 1 455 028
Zobowiązania razem 750 245 642 621 664 494 675 755 715 951
Zobowiązania długoterminowe 410 820 319 022 320 414 322 797 327 583
Zobowiązania krótkoterminowe 339 425 323 599 344 080 352 958 388 368
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 788 930 792 215 772 089 793 647 739 064
Kapitał zakładowy 23 931 23 931 23 931 23 931 23 931
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 32,97 33,1 32,26 33,16 30,88
EBIT 54732 92 851 85 741 118 048 24 279
EBITDA 82421 120 117 113 160 145 827 52 297
Marża brutto ze sprzedaży w % 35,1% 39,7% 42,4% 42,2% 38,6%
Rentowność sprzedaży netto % 11,2% 6,8% 10,2% 10,3% -5,9%
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny 9,8% 6,1% 8,0% 5,1% -3,2%
Rentowność majątku (ROA)  zysk netto/ aktywa ogółem 5,0% 3,4% 4,3% 9,4% -1,7%
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY W TYS. PLN 15 m-cy 2022* 12 m-cy 2022 2021 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 1 598 422 1 273 944 1 326 909 1 160 007 1 176 618
Zysk brutto ze sprzedazy 507 948 412 917 543 323 474 384 423 412
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 426 88 179 178 592 142 327 84 237
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 68 064 62 251 151 797 83 362  75 541 
Zysk (strata) okresu 87 642 89 544 110 829 49 551 45 122
Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł / EUR) 3,66 3,73 4,63 2,07 1,89
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 534 11 596 146 367 165 125 198 316
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 513 -16 746 -39 300 41 070 -24 618
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 401 -3 980 -166 314 -173 461 -165 551
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 757 -8 975 -59 440 33 634 7 829
Suma aktywów 1 496 103 1 481 119 1 437 464  1 471 965 1 571 021
Zobowiązania razem 614 105 623 024 642 621  675 755 789 819
Zobowiązania długoterminowe 284 202 310 693 319 022  322 797 252 854
Zobowiązania krótkoterminowe 329 903 312 331 323 599  352 958 536 965
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 879 877 855 752 792 215  793 647 781 185
Kapitał zakładowy 23 931 23 931 23 931  23 931 23 931
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 36,77 35,75 33,10 33,16 32,64
EBIT 98 426 88 179 178592 142 327 84 237
EBITDA 167 135 143 574 233277 198 124 141 311
Marża brutto ze sprzedaży w % 31,77% 32,41% 40,9% 40,9% 36,0%
Rentowność sprzedaży netto % 5,48% 7,03% 8,4% 4,3% 3,8%
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny 9,96% 10,46% 14,0% 6,2% 5,8%
Rentowność majątku (ROA)  zysk netto/ aktywa ogółem, 5,86% 6,05% 7,7% 3,4% 2,9%

*ZWZ Akcjonariuszy Fabryk Mebli „FORTE” S.A. w dniu 16.06.2021 r. podjęło uchwałę, na podstawie której zmieniono rok obrotowy i podatkowy, tak by docelowo trwał on od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. W konsekwencji tej decyzji rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2022 roku miał charakter przejściowy i trwał 15 miesięcy tj. do dnia 31 marca 2023 roku. VQ 2022 to okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 wynikający z przejściowego roku obrotowego trwającego 15 miesięcy.

Pierwszy docelowy rok obrotowy Grupy rozpoczął się 1 kwietnia 2023 roku i potrwa do 31 marca 2024 roku.

Raporty Bieżące

Raporty okresowe