Podstawowe dane finansowe

Zmień walutę: Pobierz .XLS
Skonsolidowany raport kwartalny w tys. PLN I Q 2022 IV Q 2021 III Q 2021 II Q 2021 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 76 512 81 868 74 168 68 524 65 316
Zysk brutto ze sprzedaży 26 825 33 414 28 508 28 248 28 525
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 921 11 119 9 040 8 984 9 872
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 273 7 281 7 528 9 661 8 692
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej
14 721 5 048 5 498 7 794 5 872
Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadając akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł / EUR) 0,62 0,21 0,23 0,32 0,25
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 853 15 262 6 498 5 166 5 049
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 013 -2 406 -4 280 -484 -1 415
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 640 -15 098 -5 886 -15 850 501
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 774 -2 268 -3 601 -11 251 4 135
Suma aktywów 331 140 312 533 376 397 318 966 327 959
Zobowiązania razem 150 590 139 718 147 851 146 432 152 896
Zobowiązania długoterminowe 85 428 69 362 86 735 69 948 68 361
Zobowiązania krótkoterminowe 65 162 70 357 61 116 76 484 84 534
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 179 987 172 243 169 695 171 979 174 515
Kapitał zakładowy 5 144 5 203 5 165 5 186 5 135
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,52 7,20 7,09 7,19 7,29
EBIT 6 921 11 119 9 040 8 984 9 872
EBITDA 6 921 14 065 12 011 12 002 12 884
Marża brutto ze sprzedaży w % 35,1% 40,8% 38,4% 41,2% 43,7%
Rentowność sprzedaży netto % 19,2% 6,2% 7,4% 11,4% 9%
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/kapitał własny 8,1% 3,0% 3,2% 4,6% 3,3%
Rentowność majątku (ROA) zysk netto/aktywa ogółem
4,4% 1,6% 1,7% 2,5% 1,8%
Skonsolidowany raport półroczny w tys. PLN II H 2021 I H 2021 II H 2020 I H 2020 II H 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług
156 036 133 840 164 190 96 996 139 786
Zysk brutto ze sprzedaży
61 922 56 773 68 554 37 470 52 668
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
20 159 18 856 26 343 5 467 12 074
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
14 809 18 353 23 642 -5 011 9 345
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej
10 546 13 666 16 809 -5 734 5 359
Liczba akcji (w szt.)
23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł / EUR)
0,44 0,57 0,70 -0,24 0,32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
21 760 10 215 26 055 10 850 28 861
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 686 -1 899 11 348 -2 169 -1 789
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-20 984 -15 349 -27 309 -11 459 -28 672
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-5 869 -7 116 10 238 -2 721 -1 583
Suma aktywów
312 533 318 360 318 966 318 966 368 914
Zobowiązania razem
139 718 146 986 146 432 156 948 185 469
Zobowiązania długoterminowe
69 362 70 875 69 948 71 812 59 376
Zobowiązania krótkoterminowe
70 357 76 110 76 484 85 137 126 092
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)
172 243 170 786 171 979 162 015 183 441
Kapitał zakładowy
5 203 5 294 5 186 5 246 5 620
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
7,20 7,14 7,19 6,77 7,67
EBIT
20 159 18 856 26 343 5 467 12 074
EBITDA
26 076 24 886 32 505 11 775 18 699
Marża brutto ze sprzedaży w %
39,70% 42,40% 42,20% 38,60% 37,80%
Rentowność sprzedaży netto %
6,80% 10,20% 10,30% -5,90% 3,90%
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny
6,10% 8,00% 5,10% -3,20% 1,48%
Rentowność majątku (ROA)  zysk netto/ aktywa ogółem
3,40% 4,30% 9,40% -1,70% 3,00%
Skonsolidowany raport roczny w tys. PLN 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług
289 876 259 260 273 518 259 509 258 259
Zysk brutto ze sprzedaży
118 694 106 024 98 427 86 833 93 490
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
39 015 31 810 19 582 16 992 23 250
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
33 162 18 631 17 560 10 671 22 253
Zysk (strata) okresu
24 212 11 075 10 489 34 174 18 220
Liczba akcji (w szt.)
23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł / EUR)
1,01 0,46 0,44 1,43 0,76
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
31 975 36 905 46 101 18 000 17 144
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-8 585 9 179 -5 723 -44 973 -69 265
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-36 333 -38 768 -38 484 25 482 42 092
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-12 985 7 517 1 820 -1491 -10 059
Suma aktywów
312 533 318 966 368 914 383 568 357 956
Zobowiązania razem
139 718 146 432 185 469 212 424 205 481
Zobowiązania długoterminowe
69 362 69 948 59 376 13 109 137 583
Zobowiązania krótkoterminowe
70 357 76 484 126 093 199 314 67 898
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)
172 243 171 979 183 441 170 379 151 682
Kapitał zakładowy
5 203 5 186 5 620 5 565 5 738
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
7,20 7,21 7,67 7,12 6,34
EBIT
39 015 31 810 19 582 16 992 23 250
EBITDA
50 962 44 280 32 849 27 536 33 794
Marża brutto ze sprzedaży w %
40,9% 40,9% 36,0% 33,5% 36,2%
Rentowność sprzedaży netto %
8,4% 4,3% 3,8% 13,2% 7,1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto/ kapitał własny
14,0% 6,2% 5,8% 19,8% 12,2%
Rentowność majątku (ROA)  zysk netto/ aktywa ogółem
7,7% 3,4% 2,9% 8,8% 5,2%

Raporty Bieżące

Raporty okresowe